Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 13

Ali ibn Muhammed fortalte at Sahl ibn Ziyad fortalte på en marfu måte at Amir al-Mominin, Imam Ali (fred være med ham), sa:
’’Fornuften er et komplett slør (som dekker feil og mangel ved en person) og godheten er en ytterlig vakkerhet. Så dekk over dine fysiske mangler og feil igjennom din godhet og kjemp mot dine ønsker igjennom din fornuft, så vil vennskap overgi seg for deg og kjærlighet vil manifestere seg for deg.’’
علي بن محمد، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: العقل غطاء ستير، والفضل جمال ظاهر فاستر خلل خلقك بفضلك وقاتل هواك بعقلك، تسلم لك المودة، وتظهر لك المحبة

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 12

Abu Abdallah al-Ashari har fortalt at noen personer fra våre følgesvenner har fortalt på en marfu måte at Hisham ibn al-Hakam sa:

’’Abu al-Hassan Musa ibn Jaffar sa til meg: ’’Hisham! Allah har gitt gode nyheter til de fornuftige og forståelsesfulle menneskene: ’’De som lytter til ordet og følger dets beste anvisninger. Disse er det som Allah veileder. Disse har hjertets forstand.’’ Koranen: 39:18.

Hisham! Allah har etablert en fullstendig autoritet for menneskene, å henvise seg til, i form av fornuft, støttet av sendebudene igjennom evnen til å kommunisere og Han har ledet dem til Hans guddommelighet med beviser. Han sa: ’’Deres Gud er ên gud, det er ingen gud unntatt Ham, den Barmhjertige, Den Nåderike.’’ Koranen: 2:163.
’’I himlenes og jordenes skapelse, i vekslingen av natt og dag, i skipet som seiler på havet med det som er til menneskers nytte, i vannet som Allah sender ned fra oven, hvorved Han gir liv til jorden etter dens dvale og lar den vrimle av allslags dyr, i vindens veksling og de drivende skyers tjeneste mellom himmel og jord – i alt dette er jærtegn for mennesker som forstår.’’ Koranen: 2:164.

Hisham! Allah har nevnt de ovennevnte tingene som et bevis på Hans eksistens og har påpekt at disse tingene er under viljen til den som har skapt dem. Han sa:
’’Han har stilt i deres tjeneste natt og dag, sol og måne, og også stjernene, til tjeneste ved Hans ordning. Heri er sannelig jærtegn for folk som bruker fornuft.’’ Koranen: 16:12.
’’Han er det, som skapte dere av jord, så av en sæddråpe, så av et begynnende foster, og så bringer Han dere frem som spedbarn, for at dere så skal nå manndomskraft, for så å bli gamle, om enn noen av dere dør før denne tid, for at dere skal nå en bestemt frist, så dere må forstå.’’ 40:67.
’’Det er visselig i himlene og på jorden jærtegn for de troende. Og i deres egen skapelse, og i det Han har spredt ut av all slags dyr, er jærtegn for folk som har troens visshet. Og i vekslingen av natt og dag, og i det underhold Han sender ved regnet fra oven, hvorved Han gir liv til jorden etter dens dvale, og i de vekslende vinder, i dette er jærtegn for folk som forstår.’’ Koranen: 45:3-5.

’’Vit at Allah gir jorden liv etter dens dvale. Vi har forklart for dere jærtegnene, slik at dere må forstå.’’ Koranen: 57:17.
’’Og her finnes jordstykker ved siden av hverandre, vingårder, kornåkrer, palmetrær parvis og enkeltvis, alt vant med samme vann. Noe foretrekker vi fremfor annet som frukt. Sannelig, i dette er jærtegn for folk som forstår.’’ Koranen: 13:4.

’’Blant Hans tegn er lynet, med redsel og med håp, og at Han sender vann fra oven og gir jorden liv etter dens dvale. I dette er jærtegn for folk som forstår.’’ Koranen: 30:24.
’’Kom nå, så skal jeg fremsi det som Herren har gitt sakral sanksjon: ’’Gi Ham ingen medguder! Gjør godt mot far og mor! Drep ikke deres barn på grunn av fattigdom! – Vi vil gi dere og dem underhold. Hold dere unna umoral, åpen eller skjult. Drep ingen hvis liv Allah har gjort ukrenkelig, med mindre det er i samsvar med retten! Dette har Han pålagt dere, så dere må forstå.’’ Koranen: 6:151.

’’Han fremsetter en lignelse for dere fra deres egne forhold: Kan deres slaver dele samme rikdom med dere og kan dere frykte dem som dere frykter dere selv? Således forklarer Vi ordet for folk som forstår!’’ Koranen: 30:28.
Hisham! Så har Allah gitt et godt råd til de fornuftige og oppmuntret dem til å være interesserte i det hinsidige livet ved å si: ’’Jordelivet er bare lek og tidsfordriv. Det hinsidige livs hus er bedre for dem som viser gudsfrykt. Vil dere da ikke forstå?’’ Koranen: 6:32.
Hisham! Så har Allah advart de som ikke tenker over straffen som kan ramme dem fra Allah ved å si: ’’Så utslettet Vi de andre. Dere ferdes forbi dem sent og tidlig. Vil dere da ikke forstå?’’ Koranen: 37:136-138.

’’Vi skal sende over folket i denne by en straffedom fra himmelen, for deres ugudelighet.’’ Og vi har etterlatt den som et klart tegn, for folk som forstår.’’ Koranen: 29:34-35.
Hisham! Fornuften følger med kunnskapen. Allah har sagt: ’’Disse lignelser har Vi satt frem for folk, men bare de som har kunnskap, forstår dem.’’ Koranen: 29:43.
Hisham! Så har Allah uttrykket at Han misliker de som ikke forstår: ’’Sier man til dem: ’’Følg det som Allah har åpenbart,’’ så svarer de: ’’Nei, vi holder oss til våre fedres tradisjoner.’’ Og dette selv om deres fedre intet forstod og ikke var på rett vei? De vantro er som skapninger som når de tilropes, bare registrer lyden uten å forstå, døve, stumme, blinde.’’ Koranen: 2:170-171.

’’Og noen blant dem ser hen til deg. Men vil du vise en blind veien, selv om han ikke innser?’’ Koranen: 10:43.

’’Eller mener du at de fleste av dem hører og forstår? De er som fe, nei, de er enda mer på vidvanke.’’ Koranen: 25:44.

’’De vil ikke kjempe mot dere samlet, men i befestede byer eller bak murer. Deres kampkraft er stor dem imellom. Du anser dem som en enhet, men deres hjerter er forskjellige. Dette fordi de er et folk som ikke forstår.’’ Koranen: 59:14.

’’Pålegger dere andre fromhet og glemmer dere selv? Og det mens dere leser skriften? Forstår dere da ikke?’’ Koranen: 2:44.
Hisham! Så uttrykket Allah at han misliker de som ikke vil forstå ved å si: ’’Hvis du hører etter folk flest på jorden, så vil de føre deg bort fra Allahs vei. De følger bare sine formodninger og antagelser.’’ Koranen: 6:116.

’’Hvis du spør dem hvem som skapte himlene og jorden, vil de nok svare: ’’Allah!’’ Si: ’’Allah være lovet.’’ Men de fleste av dem vet ingenting.’’ Koranen: 31:25.
’’Om du spør dem: ’’Hvem sender regn fra oven, og dermed gir jorden liv etter dvalen?’’ Da vil de nok si: ’’Allah.’’ Si: ’’Lovet være Allah!’’ Men de fleste fatter ikke.’’ Koranen: 29:63.
Hisham! Så roset Allah mindretallet ved å si: ’’Bare få av mine tjenere er takknemlige.’’ Koranen: 34:13.

’’De er få.’’ Koranen: 38:24.

’’Da sa en troende av Faraos folk, som skjulte sin tro: ’’Vil dere drepe en mann fordi han sier: ’’Min Herre er Allah!’’ Koranen: 40:28.

’’Ingen trodde på ham, unntatt få.’’ Koranen: 11:40.

’’Si: ’’Allah kunne visselig sende et jærtegn. Men folk flest vet ikke!’’ Koranen: 6:37.

’’Mange av dem forstår ikke.’’ Koranen: 5:103.

’’De fleste av dem legger ikke merke.’’

Hisham! Allah har nevnt fornuftige på den beste måten med de beste kjennemerkene ved å si: ’’Han gir visdom til hvem Han vil. Den som gis visdom, har fått et stort gode. Dog, ingen tenker over det, unntatt de som har hjertets forstand.’’ Koranen: 2:269.

’’De som er fast forankret i viten, sier: ’’Vi tror på det! Alt er fra Herren!’’ Men ingen lar seg formane unntatt de som har hjertets forstand.’’ Koranen: 3:7.
’’I himlenes og jordens skapelse, i nattens og dagens veksling, sannelig, her er jærtegn for dem som har hjertets forstand.’’ 3:190
’’Er vel den som innser at det som er åpenbart for deg av Herren er sannhet, lik den som er blind? Bare de som har hjertets forstand tenker etter.’’ Koranen: 13:19.
’’Den som viser ydmykhet i nattens timer, som faller ned eller står oppreist for Herren i engstelig respekt for det hinsidige, og håper på Herrens nåde. Si: ’’Er de vel like, de som vet og de som ikke vet?’’ Kun de som har hjertets forstand viser ettertanke.’’ Koranen: 39:9.

’’Dette er en velsignet skrift, som Vi har åpenbart deg, så de må meditere over dens ord og komme til ettertanke, de som har hjertets forstand.’’ Koranen: 38:29.
’’Vi gav også Moses ledelsen, og Vi lot Israels barn arve skriften til ledelse og formaning for dem som har hjertets forstand.’’ Koranen: 40:53-54.
’’Og forman, for påminnelsen gagner de troende.’’ Koranen: 51:55.

Hisham! Allah sier i Hans bok: ’’I dette er visselig en påminnelse for den som har hjertets forstand, eller gir øre med våken oppmerksomhet.’’ Koranen: 50:37.
De som har hjertets forstand er de som har fornuft.
’’Vi gav visdom til Lokman…’’ Koranen: 31:12. Visdom er klokskap og forståelse.

Hisham! Lokman sa til sin sønn: ’’Ha stor respekt for sannheten, så vil du være den mest fornuftige blant mennesker. Visdom har mindre verdi enn fornuft. Min sønn, verden er et veldig dypt hav som mange mennesker har druknet i. Din gudfryktighet må være for deg som et skip, troen må være som forsyninger innenfor det (skipet), tilliten til Allah som seilene, kunnskapen som veilederen og tålmodigheten som passasjerene.’’

Hisham! For enhver ting er det en veileder. Veilederen for fornuft er tenking. Veilederen til tenking er stillhet. For enhver ting er det et fremkomstmiddel. Fremkomstmiddelet til fornuften er ydmykhet. Å være ulydig overfor et forbud er et godt bevis på en persons uvitenhet.

Hisham! Allah sendte sine sendebud til mennesker for ingen grunn annet enn at de skal ha forståelse om ham. De som adlyder ham bedre har bedre forståelse om ham. De som er mer kunnskapsrike i befalingene til Allah er de som har mer kraftig fornuft og de som har mer kraftig fornuft vil ha en høyere grad av utmerkelse i denne verden og heretter.

Hisham! Allah har to autoriteter over menneskene:
Den tilsynelatende og manifesterte autoriteten og den skjulte autoriteten. Profetene og sendebudene er de tilsynelatende og manifesterte autoritetene og fornuften er den skjulte autoriteten.

Hisham, en fornuftig mann er en hvis takknemlighet ikke forsvekkes på grunn av en stor rikdom og forbudte ting kan ikke overvinne hans tålmodighet.

Hisham! En som vil støtte tre ting imot andre tre ting vil påføre sin egen fornuft nederlag:
1. Den som formørker sin tenking igjennom å drømme for mye.
2. Den som har fjernet lyset av sin visdom igjennom sin overdrevne nysgjerrighet.
3. Den som stryker ut lærdommen han tok igjennom sine opplevelser ved å følge sine lyster.

Dette vil være lik å støtte sin egen lyst for å ødelegge sin egen fornuft, og den som har fordervet sin egen fornuft, har fordervet sitt liv i denne verden og heretter.

Hisham! Hvordan vil du forvente at dine gjerninger skal anses for å være rene av Allah hvis du har slike ting som holder deg unna det som har med Allahs, din Herre, sak å gjøre? Hvordan forventer du at det skal skje hvis du har adlydt dine ønsker og som følge av det har du ødelagt din egen fornuft?

Hisham! Å være tålmodig i ensomhet er et tegn på sterk fornuft. Den som har en forståelse om Allah holder seg unna folket fra denne verden og de som er interessert i den. Han blir interessert i det som er hos Allah. Så gir Allah ham behag i hans frykt og følgeskap når han er alene. Allah gir ham rikdom i hans fattigdom og heder uten tilstedeværelsen til hans landsmenn.

Hisham! Sannheten er blitt til for at Allah skal adlydes. Det er ingen frelse uten Allahs lydighet. Lydigheten kommer bare igjennom kunnskap, som kommer igjennom lærdommen som mottas fra fornuften og er lett forståelig, ‘’ eller i noen andre eksemplarer av denne hadithen: ’’kraftfull og uslåelig.’’ ’’Den eneste verdifulle kunnskapen er kjennskapen om Herren og bare igjennom å ha fornuft greier man å oppnå den verdifulle kunnskapen.

Hisham! Lite arbeid av kunnskapsrike er akseptert med dobbel verdi og mye arbeid av de som følger sine ønsker og de uvitende er forkastet.

Hisham! En fornuftig person er fornøyd med de små tingene av denne verden med visdom, men han godtar ikke å ha mange ting i denne verden uten visdom. Derfor er han av menneskene som har vunnet i sin handel.

Hisham! De fornuftige holder seg unna det som er mer enn det grunnleggende nødvendig for å leve, så hvordan tror du da at de ikke holder seg unna syndene i denne verden? Å holde seg unna fra det som er mer enn det grunnleggende nødvendig for å leve er bare en ekstra god gjerning, men å holde seg unna syndene er obligatorisk.

Hisham! Et fornuftig menneske observerer verden og verdens mennesker og finner ut at verdens nytte kommer bare igjennom hardt strev og arbeid. Han finner ut at nytten av livet til heretter også kommer igjennom hardt strev og arbeid, så aksepterer han den som er mer varig.

Hisham! De fornuftige holder seg unna de verdslige tingene og er interessert i det hinsidige. De vet at de verdslige ytelsene er oppsøkt og er ønsket og de vet også at ytelsene til det hinsidige er oppsøkt og ønsket. En som søker etter ytelsene til det hinsidige vil verden søke etter til han dør men den som søker etter verdens ytelser vil også det hinsidige søke etter for å finne. Da vil døden nå ham og den vil ødelegge hans verden og forlate ham uten mulighet i det hinsidige.

Hisham! Den som vil tilfredsstille seg selv uten fattigdom, rense sitt hjerte fra sjalusiens ondskap og beskytte sin religion må be til Allah om å fullbyrde hans fornuft. Den fornuftige er tilfreds med det grunnleggende nødvendige i livet og den som aksepterer det grunnleggende nødvendige i livet er rik og fri fra nød og den som ikke er tilfreds med det grunnleggende nødvendige i livet vil aldri være fri fra nød.

Hisham! Allah har fortalt følgende om et rettskaffent folk: ’’De sa: ’’Herre, la ikke våre hjerter vandre etter at Du har ledet oss. Gi oss Din Nåde. Du er Giveren.’’ Koranen: 3:8.
De visste at hjertene kan vandre og vende mot blindhet og ødeleggelse.
De som ikke frykter Allah har uten tvil ikke noe kunnskap om Ham. Den som ikke har god nok forståelse om Allah har ingen trygg kunnskap om Allah med klar viten som gjenkjennes igjennom hjertet. Ingen (har trygg kunnskap med klar innsikt) unntatt de hvis gjerninger bekrefter deres ord og deres privatliv er i samsvar med deres offentlige aktiviteter har en slik kunnskap. Dette er fordi Allah, Velsignelsesrike være Hans navn, har ikke vist den skjulte og ukjente siden ved fornuften. Den skjulte og ukjente siden viser seg bare når den er i det offentlige og taler for seg.

Hisham! Lederen til de troende, Imam Ali (fred være med ham), har sagt: ’’Allah er ikke tilbedt med noe bedre middel enn fornuften. Ingen persons fornuft når fullkommenheten unntatt igjennom forskjellige kvaliteter. Vantro og ondskap skal ikke dukke opp i den. Visdom og godhet er forventet å være med den. Den ekstra gode dåden til rikdommen av en fornuftig person er gitt igjennom veldedighet, den ekstra gode dåden til hans ord er at han ikke snakker mer enn det som trengs og hans del i de verdslige tingene er bare det grunnleggende nødvendige i livet. Han anser seg selv aldri for å ha lært nok. For å være med Allah, til og med i en veldig ydmykende tilstand, er mye bedre for ham enn å leve veldig hedret med de andre. Ydmykhet er mer elsket for ham enn å bli hedret. Han anser de gode gjerningene til de andre for å være noe veldig vidunderlig og anser sine egne gode gjerninger for å være ubetydelige. Han anser alle andre mennesker bedre enn seg selv og seg selv som den verste av alle. Dette er en fullstendig beskrivelse av denne saken.’’

Hisham! En fornuftig person forteller aldri en løgn, selv om dette ville tilfredsstille hans ønsker.

Hisham! Den som ikke har en samvittighet har ikke en religion og den som ikke har en fornuft har ikke en samvittighet. Den meste verdifulle personen blant mennesker er den som anser at han ikke har noe verdi i denne verden. Ingenting kan være en passende pris for deres kropp annet enn paradiset. Ikke selg den for noen ting annet enn paradiset.

Hisham! Lederen til de troende, Imam Ali (fred være med ham), har sagt: ’’Tre noble egenskaper i en person er tegn på eksistensen til en fornuft i ham. Han svarer når han blir spurt og snakker når de andre tar feil og gir råd når det er nyttig for hans folk. En som ikke har disse egenskapene er en fjols.’’ Han har også sagt: ’’Ingen andre enn en person som har alle de nevnte eller noen av de nevnte egenskapene skal sitte i midten (på talestolen) av en forsamling, og hvis en gjør det uten å ha slike egenskaper han er en fjols.’’
Imam Hassan ibn Ali (fred være med ham) har sagt: ’’Hvis dere vil spørre om hjelp så gjør det fra en passende kilde.’’ Da ble han spurt: ’’Ætlingen til Allahs sendebud: ’’Hvem er den passende kilden?’’ Han svarte: ’’Det er de som Allah sa om i hans bok: ’’Ingen kommer i hu, unntatt de som har hjertets forstand.’’ Koranen: 19:13. Det vil si de fornuftige.’’
Imam Ali ibn al-Husayn (fred være med ham) har sagt: ’’Å sitte med dydige mennesker leder en til dyd og å holde følgeskap med de lærde er et middel for å forsterke fornuften. Å adlyde autoriteten som jobber for rettferdighet er en komplett ære. Investeringen av rikdom for noe gagnlig er et hederlig arbeid. Å lede en som spør om ledelse er et uttrykk for takknemlighet. En persons evne til å holde tilbake ugagn og ondskap er et tegn på en persons fullkomne fornuft, og dette (det vil si holde tilbake ugagn og ondskap) vil være behagelig for kroppen før eller siden.’’

Hisham! En fornuftig person snakker ikke til en som han frykter vil kalle ham for en løgner. Han spør ikke de som han frykter vil nekte ham. Han vurderer ikke å gjøre noe han ikke er i stand til å gjøre. Han håper ikke å få noe mer enn det han fortjener. Han tar ikke et skritt framover som han frykter ikke kan bli oppnådd på grunn av hans manglende evne.’’

أبوعبدالله الاشعري، عن بعض أصحابنا، رفعه عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: يا هشام إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال: فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب «.
يا هشام إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول، ونصر النبيين بالبيان، ودلهم على ربوبيته بالادلة، فقال: » وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم * إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون «.
يا هشام قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا، فقال: » وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون «.
وقال: » هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون » وقال: » إن في اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الارض بعد موتها وتصريف الرياح
[والسحاب المسخر بين السماء والارض] لآيات لقوم يعقلون » وقال: » يحيي الارض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون «.
وقال: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون «.
وقال: » ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها.
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون «.
وقال: » قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون «.
وقال: » هل لكم من ماملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون «.
يا هشام ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال: » وما الحيوة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون «.
يا هشام ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه فقال تعالى: » ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون «.
وقال: » إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون».
يا هشام إن العقل مع العلم فقال: » وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون «.
ياهشام ثم ذم الذين لا يعقلون فقال: » وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباء نا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » وقال: » ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون
وقال: » ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون » وقال: » أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا «.
وقال: » لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون «.
وقال: » وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون «.
يا هشام ثم ذم الله الكثرة فقال: » وإن تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله «.
وقال: » ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون «.
وقال: » ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون «.
يا هشام ثم مدح القلة فقال: » وقليل من عبادي الشكور «.
وقال: » و قليل ما هم «.
وقال: » وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله «.
وقال: » ومن آمن وما آمن معه إلا قليل «.
وقال: » ولكن أكثرهم لا يعلمون «.
وقال: » وأكثرهم لا يعقلون «.
وقال: » وأكثرهم لا يشعرون «.
يا هشام ثم ذكر اولي الالباب بأحسن الذكر، وحلاهم بأحس الحلية، فقال: » يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا اولو الالباب «.
وقال: » والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا اولو الالباب » وقال: » إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب «.
وقال: » أفمن يعلم أنما انزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر اولو الالباب » وقال: » أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الالباب «.
وقال: » كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الالباب «.
وقال: » ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب » وقال: » وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين «.
يا هشام إن الله تعالى يقول في كتابه: » إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب » يعني: عقل: » وقال » ولقد آتينا لقمان الحكمة «، قال: الفهم والعقل.
يا هشام إن لقمان قال لابنه: تواضع للحق تكن أعقل الناس، وإن الكيس لدى الحق يسير، يا بني إن الدنيا بحر عميق، قد غرق فيها عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، وحشوها الايمان وشراعها التوكل، وقيمها العقل ودليلها العلم، وسكانها الصبر.
يا هشام إن لكل شئ دليلا ودليل العقل التفكر، ودليل التفكر الصمت، و لكل شئ مطية ومطية العقل التواضع وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيت عنه.
يا هشام ما بعث الله انبياء ه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة، وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا، وأكملهم عقلا أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة.
يا هشام إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والانبياء والائمة – عليهم السلام -، وأما الباطنة فالعقول.
يا هشام إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره، ولا يغلب الحرام صبره.
يا هشام من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله: من أظلم نور تفكره بطول أمله، ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله، أفسد عليه دينه ودنياه.
يا هشام كيف يزكو عند الله عملك، وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك.
يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند الله، وكان الله انسه في الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العيلة، ومعزه من غير عشيرة.
يا هشام نصب الحق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العلم بالعقل.
يا هشام قليل العمل من العالم مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود.
يا هشام إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرض بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم.
يا هشام إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب، وترك الدنيا من الفضل، وترك الذنوب من الفرض.
يا هشام إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة ونظر إلى الآخرة فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، فطلب بالمشقة أبقاهما.
يا هشام إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة، لانهم علموا أن الدنيا طالبة مطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة، فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه، ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت، فيفسد عليه دنياه وآخرته.
يا هشام من أراد الغنى بلا مال، وراحة القلب من الحسد، والسلامة في الدين فليتضرع إلى الله عزوجل في مسألته بان يكمل عقله، فمن عقل قنع بما يكفيه، ومن قنع بما يكفيه استغني، ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغني أبدا.
يا هشام إن الله حكى عن قوم صالحين: أنهم قالوا: » ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها.
إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله، ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه، ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقا، وسره لعلانيته موافقا، لان الله تبارك اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه، وناطق عنه.
يا هشام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما عبدالله بشئ أفضل من العقل، وما تم عقل امرء حتى يكون فيه خصال شتى: الكفر والشر منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف، ونصيبه من الدنيا القوت، لا يشبع من العلم دهره، الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، والتواضع أحب إليه من الشرف، يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خيرا منه، وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الامر. يا هشام إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه.
يا هشام لا دين لمن لا مروة له، ولا مروة لمن لا عقل له، وإن أعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها.
يا هشام إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: إن من علامة العاقل ان يكون فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، ويشير بالرأي الذي يكون فيه صلاح أهله، فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شئ فهو أحمق.
إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه هذه الخصال الثلاث أو واحدة منهن، فمن لم يكن فيه شئ منهن فجلس فهو أحمق.
وقال الحسن بن علي عليهما السلام: إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها، قيل يا ابن رسول الله ومن أهلها؟ قال: الذين قص الله في كتابه وذكرهم، فقال: » إنما يتذكر أولو الالباب » قال: هم اولو العقول.
وقال علي بن الحسين عليهما السلام: مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح، وآداب العلماء زيادة في العقل، وطاعة ولاة العدل تمام العز، واستثمار المال تمام المروة وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة، وكف الاذى من كمال العقل، وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا.
يا هشام إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه، ولا يسأل من يخاف منعه ولا يعد ما لا يقدر عليه، ولا يرجو ما يعنف برجائه، ولا يقدم على ما يخاف فوته بالعجز عنه

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 11

En gruppe av våre følgesvenner fortalte at Ahmad ibn Muhammed ibn Khalid fortalte at noen personer fra hans følgesvenner fortalte på en marfu måte at Profeten (måtte Allahs velsignelse og fred være over han og hans familie) sa:

’’Allah har ikke delt ut noe blant mennesker mer utmerket enn fornuften. Søvnen til en fornuftig person er bedre enn tilbedelsen av en uvitende person i hele natten. En fornuftig persons opphold hjemme er bedre enn reisen til en uvitende person for å gjøre lykke og gode gjerninger. Allah sendte ikke en profet eller et sendebud uten å ha fullbrakt hans fornuft og gjort den bedre enn fornuften til hans tilhengere. Det en profet skjuler i sin sjel er bedre enn dåden til alle strevende mennesker for dyd og gode gjerninger. Mennesker vil ikke kunne fullføre sin plikt overfor Allah uten å ha en forståelse om Ham. Alle tilbederne vil ikke være i stand til å oppnå æren av deres dyrkelse som en person med fornuft oppnår. Det er mennesker med fornuft som er ansett som folket av hjertets forstand i kapittel 2:269 i Koranen: ’’Likevel, ingen kommer i hu, unntatt de som har hjertets forstand.’’

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه، رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل، ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته وما يضمر النبي صلى الله عليه وآله في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين، وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل، والعقلاء هم أولو الالباب، الذين قال الله تعالى: » وما يتذكر إلا اولو الالباب

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 10

Muhammed ibn Yahya har fortalt at Ahmad ibn Muhammed fortalte at Ibn Mahbub fortalte at Abdallah ibn Sinan sa:

’’Jeg nevnte en person, for Imam Abu Abdillah (fred være med ham), som overdrev da han gjorde Wodu og ba, og la til at han var en fornuftig mann.’’ Imamen (fred være med ham) sa: ’’Hva slags fornuft er det som tillater ham å adlyde Satan.’’ Jeg spurte imamen: ’’På hvilken måte adlyder han satan?’’ Imamen (fred være med ham) sa: ’’Spør ham fra hvor denne tingen kommer ifra. Han vil svare deg: ’’Det kommer fra satan.’’

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: ذكرت لابي عبدالله عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقل، فقال: أبوعبدالله وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال سله هذا الذي ياتيه من أي شئ هو؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 9

Ali ibn Ibrahim har fortalt at hans far fortalte at al-Nawfali fortalte at Al-Sakuni fortalte at Abu Abdillah (fred være med ham) sa:

’’Profeten sa: ’’Hvis dere fikk høre noe fint om en person, må dere først undersøke hvor god hans fornuft er, for han vil bli belønnet etter hans kunnskapsnivå.’’

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله، فإنما يجازي بعقله

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 8

Ali ibn Muhammed ibn Abdallah har fortalt at Ibrahim ibn Ishak al-Ahmar fortalte at Muhammed ibn Sulayman al-Daylami, hans far, sa:

’’Engang nevnte jeg en bestemt persons tilbedelse, religion og gavmildhet for Imam Abu Abdillah (fred være med ham)!’’

Imamen (fred være med ham) spurte: ’’Hvordan er hans fornuft?’’

Jeg svarte: ’’Jeg vet ikke.’’ Så sa imamen: ’’Nivået til belønningen vil være avhengig av kunnskapsnivået. En mann fra Bani Israel tilba Allah på en øy av øyene på havet. Øyen var frodig grønn, med mange trær og rikelig med vann. Engang gikk en engel forbi denne tilbederen og ba Allah om å vise hvor mye belønning og velsignelse denne tilbederen ville motta for hans gode gjerninger. Allah viste belønningen til denne tilbederen for engelen som syntes at det var veldig lite. Da ba Allah engelen om å være med tilbederen som en følgesvenn. Så engelen viste seg for tilbederen i form av et menneske. Tilbederen spurte: ’’Hvem er du?’’ ’’Jeg har hørt om din utmerkede tilbedelse og din tilstedeværelse ved dette stedet og jeg ønsker å slutte meg til deg for å tilbe Allah med deg.’’ Engelen tilbrakte denne dagen med tilbederen og neste dag sa engelen til tilbederen: ’’Ditt sted er nydelig og det bør bare brukes for tilbedelse.’’ ’’Ja, men det har en mangel.’’ Sa tilbederen. ’’Hva er det?’’ spurte engelen. Tilbederen sa: ’’Vår Herre har ikke et dyr. Jeg ønsker Han hadde et esel som kunne beite gresset rundt. Hele dette gresset har visnet bort.’’ Da sa engelen: ’’Har ikke din Herre et esel?’’ ’’Hadde vår Herre hatt et esel så ville ikke hele dette gresset visnet bort,’’ svarte tilbederen med en trist stemme. Da åpenbarte Allah til engelen: ’’Vi belønner alle etter deres kunnskapsnivå.’’

علي بن محمد بن عبدالله، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: فلان من عبادته ودينه وفضله؟ فقال: كيف عقله؟ قلت: لا أدري، فقال: إن الثواب على قدر العقل، إن رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائز البحر، خضراء نضرة، كثيرة الشجر ظاهرة الماء وإن ملكا من الملائكة مر به فقال يا رب أرني ثواب عبدك هذا، فأراه الله [تعالى] ذلك، فاستقله الملك، فأوحى الله [تعالى] إليه: أن اصحبه فأتاه الملك في صوره إنسي فقال له: من أنت؟ قال: أنا رجل عابد بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان فأتيتك لاعبدالله معك، فكان معه يومه ذلك فلما أصبح قال له الملك: إن مكانك لنزه، وما يصلح إلا للعبادة، فقال له العابد: إن لمكاننا هذا عيبا فقال له: وما هو؟ قال: ليس لربنا بهيمة فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضع، فإن هذا الحشيش يضيع، فقال له [ذلك] الملك: وما لربك حمار؟ فقال: لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش، فأوحى الله إلى الملك: إنما اثيبه على قدر عقله

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 7

Noen av vårt folk fortalte at Ahmad ibn Muhammed ibn Khalid fortalte at al-Hassan ibn Ali ibn Yaktin fortalte at Muhammed ibn Sinan ibn Abu al-Jarud fortalte at Abu Jaffar (fred være med ham) sa:

’’På dommens dag vil Allah holde alle ansvarlige etter deres kunnskapsnivå som Han har gitt dem i deres verdslige liv.’’

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 6

Ahmad ibn Idris har fortalt at Muhammed ibn Hassan fortalte at Abu Muhammed al-Razi fortalte at Sayf ibn Umayara fortalte at Ishak ibn Ammar fortalte at Abu Abdillah (fred være med ham) sa:

’’Den som har en fornuft, har en religion og den som har en religion skal til paradiset.’’

أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان، عن أبي محمد الرازي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 5

Det er fortalt av ham at Ahmad ibn Muhammed fortalte at Ibn Faddal fortalte at al-Hassan ibn al-Juham sa:

’’Jeg sa til Abu al-Hassan: ’’Vi kjenner noen som har mye kjærlighet (for Ahlulbayt), men de har ikke en så stor besluttsomhet (og forståelse om imamat-saken)? Hva synes du om dem?’’ Imamen svarte: ’’De er ikke av de som Allah har formanet. Allah sa: ’’Så tenk over det, dere som har innsikt.’’ Koranen: 59:2.

وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: إن عندنا قوما لهم محبة، وليست لهم تلك العزيمة يقولون بهذا القول؟ فقال: ليس اولئك ممن عاتب الله إنما قال الله: فاعتبروا يا أولي الابصار

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 4

Muhammed ibn Yahya fortalte at Ahmad ibn Muhammed ibn Isa fortalte at Ibn Faddal fortalte at al-Hassan ibn al-Jahm sa: ’’Jeg hørte Imam al-Rida si:

’’Vennen til en person er hans fornuft og fienden til en person er hans uvitenhet.’’

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: صديق كل امرء عقله، وعدوه جهله